Q&A การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา MPA MICT PME

Question:

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

Answer:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาัลัยนอร์ท-เชียงใหม่กำหนด

Question:

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มีเงื่อนไขการผ่านวิชาภาษาอังกฤษอย่างไร

Answer:

1. สอบผ่านการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยนอร์์ท-เชียงใหม่จัดสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาท หรือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาโท (ค่าเรียน 2,000บาท) ระยะเวลาเรียน 45 ชั่วโมง หรือ
2. ใช้ผล TOEFL คะแนน 450 ขึ้นไป หรือ IELTS Overall Band 5.0 ขึ้นไป หรือ TEGS คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยสอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

Question:

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มีเงื่อนไขการวิชาผ่านคอมพิวเตอร์์อย่างไร

Answer:

สอบผ่านการทดสอบความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยนอร์์ท-เชียงใหม่จัดสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาท หรือลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ค่าเรียน 2,000บาท) ระยะเวลาเรียน 45 ชั่วโมง

   

Question:

ระบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเป็นอย่างไร

Answer:

เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
หลักสูตร 2 ปีการศึกษา แต่มีสิทธิ์เรียนได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

   

Question:

โครงสร้างหลักสูตรของปริญญาโทเป็นอย่างไร

Answer:

มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
ถ้ามีการเรียนภาคฤดูร้อนด้วย จะสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีครึ่ง

   

Question:

มหาวิทยาลัยมีวิธีการคัดเลือกอย่างไร

Answer:

ผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรจะต้องสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์์

   

Question:

การสมัครจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

Answer:

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน (สามารถรับได้ที่ประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี หรือดาวน์โหลดได้จาก www.grad.northcm.ac.th)
2. สำเนา Transcript ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
7. สำเนาผลสอบ TOEFL, IELTS หรือ TEGS (ถ้ามี)

   

Question:

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรปริญญาโทใดบ้าง

Answer:

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration (MPA)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.S.) Management Information and Communication Technology (MICT)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
Master of Arts (M.A.) Project Management Evaluation (PME)

   

Question:

ปีการศึกษา 2548 จะรับนักศึกษาจำนวนเท่าไร

Answer:

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รับภาคสมทบจำนวน 50 คน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รับภาคสมทบจำนวน 40คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รับภาคสมทบจำนวน 50 คน

   

Question:

แต่ละหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไร

Answer:

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ประมาณ 86,950 บาท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประมาณ 115,550 บาท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประมาณ 86,950 บาท

ทุกหลักสูตรแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 งวด

   

Question:

คณาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีใครบ้าง

Answer:

รศ.สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว

รศ.อุเทน ปัญโญ

รศ.ขจรศักดิ์ คันธพนิต

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

 

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล

รศ.ดร.ไพบูลย์์ สุทธสุภา

รศ.ดร.ต่าย เซี่ยงฉี

รศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุรักษ์

 

รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ

รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย

รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์

รศ.ดรุณ หาญตระกูุล

 

รศ.สมหมาย เปรมจิตต์

รศ.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

รศ.ประชิด ณ บางช้าง

 

ผศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

ผศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์

อ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ

อ.ดร.แสนย์ สายศุภลักษณ์

 

อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

อ.ดร.สกุณา วานิชวิสุทธิกุล

อ.ดร.ชุณหพงศ์์ ไทยอุปถัมภ์

อ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

 

อ.ดร.วิมลิน สุขถมยา

อ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

อ.ปิติพงษ์ ยอดมงคล

อ.สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์

 

อ.เกรียงไกร เจริญผล

อ.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์

 

 

   

Question:

สนใจสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ไหน

Answer:

ติดต่อได้ด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง 040203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์์ท-เชียงใหม่

หรือโทร.ติดต่อ 0-5381-9999 (10 คู่สายอัตโนมัติ) ต่อ 6213 หรือคุณพรพรรณ พุทธวงศ์ 0-9952-9592 หรือคุณกนกวรรณ ใจแดง 0-1884-2731

หรือ E-mail ติดต่อสอบถามที่ pornpan@northcm.ac.th หรือ kanokwan@northcm.ac.th

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ homepage ของแต่ละหลักสูตร

   

Home     NCU Homepage     MPA     MICT     PME     WEBBOARD 

Copyright© 2004 The Office of Graduate School, North Chiang-Mai University
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร. 0-5342-7310 ต่อ 6213 แฟกซ์ 0-5342-7311

Best view with IE + 1,024x768 Resolution (minimum 800x600)
Webmaster: wallapat@northcm.ac.th

Template idea provided by AllWebTemplate.com